Home Info Saopštenje za javnost Komisije za sprovodjenje modela strateskog partnerstva

Saopštenje za javnost Komisije za sprovodjenje modela strateskog partnerstva

by redakcija

Saopštenje za javnost Komisije za sprovodjenje modela strateskog partnerstva u postupku privatizacije privrednog drustva Železara Smederevo d.o.o. Saopštenje prenosimo u potpunosti.

Postupak privatizacije Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo doo Smederevo sprovodi se saglasno odredbama Zakona o privatizaciji (“Službeni glasnik RS” br. 83/2014 – u daljem tekstu: Zakon) i Uredbom o strateškom partnerstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2014). 
  
S obzirom na neke od natpisa u medijima, a posebno na tvrdnje da neophodnost uspešnosti tendera mora biti garantovana sa bar tri pristigle ponude, Komisija za privatizaciju zeli da saopšti sledeće:
 
Zakon o privatizaciji i Uredba o strateškom partnerstvu nigde ne definišu obavezan broj učesnika da bi postupak bio uspešan. Naprotiv, član 19 Uredbe u stavu 3. govori o postupku javnog prikupljanja ponuda kada je pristigla samo jedna ponuda. Član 19. Stav 3. glasi: ”U slučaju da se u postupku javi samo jedan učesnik za čiju ponudu Komisija utvrdi da ispunjava uslove i kriterijume postupka ili kad se posle otvaranja ponuda, a pre donošenja odluka o predlogu rang liste zbog odustanka ostalih učesnika, preostane samo jedan učesnik, Komisija o tome sačinjava izveštaj koji se preko ministarstva nadležnog za poslove privrede dostavlja Vladi”.  U pogledu drugog dela citiranog navoda, da država tvrdi da je ponuda dobra bez ikakve provere, napominjemo da je na današnjem javnom otvaranju ponuda utvrdjeno da je prijava Kompanije Esmark B.V. Europe jedina ispravno dostavljena prijava. Naime, članom 13. i članom 16. Uredbe definisan je postupak podnošenja prijava. Tako je članom 16. Uredbe definisano da se postupak podnošenja i prijema Prijava, način vođenja evidencije primljenih Prijava, dokumentacija potrebna za identifikaciju učesnika u postupku, čuvanje dokumentacije, kao i način i rokovi vraćanja depozita, određuju uputstvom za ponuđače. Shodno svemu navedenom, Komisija je na današnjoj sednici konstatovala da je prijava dostavljena od strane Kompanije Esmark B.V. Europe jedina ispravno dostavljena prijava u skladu sa Uputsvom za ponuđače. Činjenica da je u postupku podneta samo jedna valjana ponuda ne predstvlja smetnju za uspšenost postupka, odnosno naprotiv, zakonodavac je uredio i situaciju kada u postupku stigne samo jedna valjana ponuda. Dalje ističemo i da je Komisija, u nastavku sednice, bez prisustva medija razmatrala i sadržaj dostavljene prijave, kako bi utvrdila da li ista sadrži sve predviđene elemente propisane članom 13. Uredbe.
 
Takođe, Komisija je na današnjoj sednici utvrdila da je pristigla samo jedna prijava koja je podneta u skladu i na način propisan Zakonom, Uredbom i Uputstvom za ponuđače a da su pored nje, pristigle i dve koverte od kojih ni jedna ne ispunjava uslove da bi se smatrala prijavom, odnosno da bi njeni podnosioci stekli status učesnika u postupku.
 
Dalje, kao odgovor na tvrdnje da “Čitav postupak je van javnosti, niti se zna šta je cilj same prodaje državnog kapitala, ni pod kojim se uslovima nudi na prodaju i sad se špekuliše na koji način će se pregovarati sa jedinom firmom koja navodno ima uspešnu ponudu”, Komisija konstatuje da je ceo postupak sproveden transparentno. Naime, Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti je objavljen u dnevnom listu “Politika”, renomiranom listu “ Financial Times” kao i u drugim sredstvima javnog informisanja. Na isti način i u istim sredstvima javnog informisanja, objavljen je Javni poziv za izbor strateškog investitora. Na kraju i sama današnja sednica Komisije za sprovođenje modela strateškog partnerstva je održana u prisustvu javnosti i velikog broja novinara. U pogledu daljih navoda da se ne zna šta je cilj same prodaje kao ni pod kojim uslovima se nudi na prodaju, ističemo da se postupak privatizacije Železare sprovodi modelom strateškog partnerstva uz dokapitalizaciju, kojim je predviđeno da strateški investitor postaje vlasnik 80,01% udela u Železari, dok će Republika Srbija zadržati vlasništvo nad 19,99% udela. Uslovi pod kojima se sprovodi ovaj postupak su jasno definisani Uputstvom za ponuđače koji je sastavni deo Privatizacione dokumentacije. Privatizaciona dokumentacija, je u skladu sa zakonskim okvirom, dostupna licima koja su blagovremeno podnela zahtev i uplatila naknadu za otkup iste.  

Foto:Tanjug

 

Izvor: SDCafe

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!