Info Društvo
03.12.2017.

Penzijska slagalica sa greškom

1 sdcafe.rs

Dra­ga­na Jo­va­no­vić iz Ve­li­ke Pla­ne, ko­ja je već de­set go­di­na in­va­lid­ski pen­zi­o­ner i ko­joj je, ka­ko ka­že, usled ne­pra­vil­nog le­če­nja zrač­nim te­ra­pi­ja­ma uni­šte­no 70 od­sto unu­tra­šnjih or­ga­na, ne­pri­jat­no se iz­ne­na­di­la ka­da joj je ovih da­na iz Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje fi­li­ja­la Sme­de­re­vo, uru­če­no re­še­nje „ko­jim joj se na te­ret sta­vlja oba­ve­za vra­ća­nja sred­sta­va u iz­no­su od 46.700,00 di­na­ra, u ro­ku od 15 da­na, što či­ni ne­ka­kvu raz­li­ku u upla­ti in­va­lid­ske pen­zi­je”.

– Ni­ti sam ja pi­sa­la re­še­nje i ob­ra­ču­na­va­la na­kna­du po osno­vu pra­va na in­va­lid­sku pen­zi­ju ko­ju pri­mam od 21. apri­la 2007. go­di­ne u iz­no­su od 14.016 di­na­ra me­seč­no, ni­ti sam kri­va za bi­lo či­ju gre­šku uko­li­ko, gre­ške ima. Pri­mlje­no re­še­nje je za­ve­de­no pod istim bro­jem kao i pr­vo re­še­nje od pre 10 go­di­na – pri­ča ova tri­de­se­tro­go­di­šnja­ki­nja.

Ona da­lje pi­ta, da li je nor­mal­no da, na­kon de­set go­di­na is­pla­ći­va­nja in­va­lid­ske pen­zi­je, ne­ko pre­i­na­ču­je pr­vi, ta­da­šnjim za­kon­skim ak­ti­ma utvr­đe­ni iz­nos.

– Ka­ko na­kon de­ce­ni­je re­tro­ak­tiv­no do­la­zi do is­prav­ke pret­hod­no da­tog re­še­nja? Gde je tu mo­ja gre­ška? Od če­ga, ko­jih sred­sta­va da vra­tim tra­že­ni iz­nos, ka­da su to mo­je tri pen­zi­je u zbi­ru? – pi­ta na­ša sa­go­vor­ni­ca, uve­re­na da je od­go­vor­nost za even­tu­al­nu gre­šku na slu­žbi PIO fon­da.

Iako joj iz pen­zij­skog fon­da u Sme­de­re­vu još ni­je sti­glo no­vo oba­ve­šte­nje, usme­no su je, ka­že, dan na­kon što je o sve­mu oba­ve­sti­la re­dak­ci­ju, po­zva­li iz Fon­da PIO.

– Re­kli su mi da ne upla­ću­jem ovih 46.700 di­na­ra, jer je nji­ho­va gre­ška u ob­ra­ču­nu. I da oni tre­ba me­ni da vra­te oko 20.000 di­na­ra naj­ka­sni­je do 25. de­cem­bra. S tim što i tu sa­da ima ma­li pro­blem. Na­vod­no mi fa­le dva me­se­ca pri­li­kom upi­si­va­nja sta­ža iz 2003. go­di­ne, što te­ško mo­že da je tač­no, jer sam ta­da bi­la na trud­nič­kom bo­lo­va­nju i taj staž po­sto­ji. Ali, ne že­lim vi­še da se ba­vim tu­đim gre­ška­ma i to sam pri­hva­ti­la – ka­že Jo­va­no­vi­će­va.

Če­ka, do­da­je, da je i zva­nič­no oba­ve­ste o is­pra­vlje­noj gre­šci, a da je mo­ra­la da im vra­ti ovih 46.700,00 di­na­ra, to bi uči­ni­la u na­red­nih 10 go­di­na ko­li­ko već du­go pri­ma in­va­lid­sku pen­zi­ju.

U PIO fon­du od­go­va­ra­ju da je Dra­ga­ni Jo­va­no­vić pri­zna­to pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju 2007. go­di­ne, kao i da je na­ve­de­no re­še­nje bi­lo pri­vre­me­no zbog ne­u­pla­će­nih do­pri­no­sa za PIO za 1993. i 1994. go­di­nu, kao i za 2006. do da­na ka­da joj je utvr­đen pot­pu­ni gu­bi­tak rad­ne spo­sob­no­sti.

Po pri­ba­vlja­nju po­da­ta­ka za 2006. go­di­nu, što je utvr­đe­no na osno­vu spi­sko­va evi­den­ti­ra­nih pro­me­na, do­ne­to je no­vo re­še­nje u ok­to­bru 2017. go­di­ne, ta­ko­đe pri­vre­me­no, zbog pe­ri­o­da za ko­ji do­pri­no­si za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje i da­lje ni­su pla­će­ni.

Iz­nos pen­zi­je po dru­gom pri­vre­me­nom re­še­nju bio je ni­ži od pr­vo­bit­nog, što pod­ra­zu­me­va od­re­đe­ni iz­nos pre­pla­te. Me­đu­tim, u re­dov­noj kon­tro­li re­še­nja kon­sta­to­va­no je da po­sto­je uslo­vi da se ime­no­va­noj utvr­di staž osi­gu­ra­nja za rad­no an­ga­žo­va­nje u 1993. go­di­ni, ko­ji je bio je­dan od raz­lo­ga pri­vre­me­no­sti re­še­nja.

Ti­me je utvr­đen po­volj­ni­ji iz­nos pen­zi­je u od­no­su na iz­nos ko­ji je utvr­đen pret­hod­nim re­še­nji­ma.


Jasna Petrović-Stojanović

Izvor: Politika

Komentari

Missing
Mima
05.12.2017.
Niste jedini. I meni je posle šest godina stiglo da im vratim 21.000,00 i to zbog toga što nisu uzeli primanja za 13 meseci a predat im je M_4 obrazac i doprinosi plaćeni. Ponovo ću im predati te obrasce u nadi da neću da čekam ponovo 6 godina da isprave svoju grešku i ne traže ovaj povraćaj.
Plusic 2 Minusic 0
Dodaj komentar
A78509a36c9751c94a5430dacbc63eb6
Info Društvo
17.10.2019.
Bio jednom jedan radio...i zaista, kao što počinju mnoge bajke, takav je bio radni i životni vek svih nas, koji smo proveli godine/decenije u Radio Smederevu. Iako se novinarskim poslom ne bavi...
1528352c217d587505720ed840aa80b3
Info Društvo
23.09.2019.
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je danas, povodom, kako je ocenilo, zlonamernih spekulacija, da kineski policajci u Srbiji neće primenjivati policijska ovla&scaro...
90532a6856400a2d30f40ea9966f9452
Info Društvo
15.09.2019.
Od 13. do 15. septembra su širom Srbije organizovani različiti događaji u okviru Festivala demokratije čije pokretanje i podršku potpisuje organizacija CRTA. Festival se ove godine održa...
602d29fa013478107b4f7749c456ff6b
Info Društvo
13.09.2019.
Smederevo u septembarskom danu 2019. Pogledajte kako naš grad izgleda iz nesvakidašnje perspektive. Uživajte u fotografijama. Fotografije napravio Art Net Studio. ...
9b38449874b8291bdfd41a420f78de33
Info Društvo
12.09.2019.
Pogledajte fotografije našeg reportera u dnevnoj šetnji u toku Smederevske jeseni. ...
Fotografija nedelje - sponzor Gajba caffee
411e0b5d5561a8cb890b8e6dddec0bab
Poslao: miroslav Pošalji fotografiju
Anketa
Da li biste izašli na izbore ukoliko bi sada bili raspisani?
Da.
Ne.
Ne znam.
Sve ankete
Ukupno odgovora: 699
Dešavanja
Video dana
Oglasi
Soho 125x300