Home InfoPolitika Rasprava o budžetu: Gde će otići novac građana Smedereva u 2024. godini

Rasprava o budžetu: Gde će otići novac građana Smedereva u 2024. godini

by redakcija1

Dikusija o budžetu za 2024. godinu trajala je oko pet sati. Nakon što je osnovne informacije izneo Slaviša Stošić zadužen za finansije, izdvajanja su detaljnije objasnili neki od članova Gradskog veća.

Snežana Ranković iz resora urbanizma, komunalne delatnosti i zaštite životne sredine, objasnila je da je u oblasti stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje predviđeno 70,5 miliona.

Od toga 40 miliona za prostorno i urbanističko planiranje i razvoj zajednice, stručni nadzor, prostorno i urbanističko planiranje kao i za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju za potrebe grada. Sve to prema JP Urbanizam.

Četiri miliona je za upravljanje građevinskim zemljištem, a na osnovu ugovora o radovima na izgradnji komunalne infrastrukture, mreže i priključaka prema JKP Vodovod.

Za stambenu podršku, poslove stanovanja i zajednice, predviđen je jedan i po milion za kupovinu stambenog prostora i otplatu rate prema JP Gradsko stambeno. To je za stanove koje je Gradska uprava kupila za potrebe zaposlenih – kazala je Ranković.

Reč je o tome da je u martu 2018. Grad zaključio ugovor o kupoprodaji stanova u javnoj svojini sa zaposlenima, na period od 20 godina, kroz 240 mesečnih rata.

Takođe, 25 miliona dinara ide za ostvarivanje javnog interesa u održavanju zgrada, za subvencije po planu i programu JP Stambeno.

Programom dva iz oblasti komunalne delatnosti, planiranao je 505,9 miliona. Od toga je 176 miliona za upravljanje i održavanje javnog osvetljenja. U te troškove se ubrajaja i električna energija – 67 miliona.

Još 90 miliona ide za održavanje dela sistema javnog osvetljenja, 20 miliona za tekuće popravke i održavanje javne rasvete prema JKP Zelenilo i groblja. Ujedno, 110 miliona za održavanje javnih zelenih površina za poslove po nalogu inspekcijskih službi. Sve to u skladu sa zaključenim ugovorom sa JKP Zelenilo.

Takođe, 130 miliona opredeljeno je za održavanje čistoće na javim površinama prema JKP Zelenilo i groblja.

Za zaštitu zaštitu biljnog i životinjskog sveta ide 45 miliona. Od toga 30 za sanaciju, a prema JKP Zelenilo i groblja. Za proizvodnju i distribuciju toplotne energije planirana su 22 miliona. Od toga, jedan milion za predlog projekta javno privatnog partnerstva za izgradnju i održavanje gradske toplane.

Šest miliona je za kapitalne subvencije prema JP Grejanje za izradu projektno tehničke dokumentacije za proširenje kapaciteta kotlarnice Majdan. Još 15 miliona za završetak rekonstrukcije kotlarnice škole u Vranovu i vrtića “Diznilend” na Senjaku. Za izgradnju bunara za povezivanje na postojeću vodovodnu mrežu, što realizuje Vodovod, predviđeno je još 11 miliona.

U delu zaštite životne sredine opredeljeno je 425 miliona (183 miliona za smanjenje zagađenosti) od čega 3,5 miliona za smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora. To je obaveza preneta iz 2023. na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine koje sufinansira projekat, kao i za novi konkurs koji će biti raspisan 2024.

Za završetak transfer stanice potrebno je 178 miliona. Za kontrolu kvaliteta vode sa javnih česmi i kupališta pola miliona, a 5,2 za kontrolu kvaliteta vazduha na teritoriji Smedereva.

Milion je za upravljanje zaštićenim područjima – spomenik prirode Šalinački lug i njegovo uređenje, ali 402 000 od toga su zapravo povraćaj nenamenskih sredstava Ministarstvu na ime neutrošenih sredstava za projekat ozelenjavanje. Zašto nije realizovan, nije bilo objašnjenja.

Na ime održavanja atmosferske i mešovite kanalizacije idu 22 miliona, a tri za ostale poslove po nalogu komualne inspekcije. Još milion za održavanje česama i fontana, a 3,4 miliona za ćišćenje Ćirilovačkog i Petrijevskog kolektora.

Za čišćenje i izmuljivanje nataloženog materijala u koritu Dunava, ispod kolektora gradske kanalizacije u cilju smanjenja rizika od izlivanja potrebno je 9,8 miliona.

Za upravljanje otpadom planirano je 35,8 miliona dinara. Od toga 30 za održavanje gradskog smetlišta u Godominskom polju, 5,7 za izradu plana za upravljanje otpadom. Za uklanjanje diviljih deponija čak 156 miliona.

Nemanja Ivošević iz resora socijalne zaštite skrenuo je pažnju na to da su sredstva opredeljena na osnovu primećenih, realnih potreba. Deo koji se uvek usvaja iz budžet je i odluka o realizaciji rashoda za socijalnu, a predviđeno skoro 370 miliona.

Materijalna davanja – jednokratne i vanredne novčane pomoći, povećana su u odnosu na prethodnu godinu za sedam miliona. Sada iznose 35 za vanredne novčane pomoći i 32 za jednokratne.

Ovi iznosi kao i većina stavki, diktirani su potrebama kroz sistematizovani rad socijalnih službi. Ali nisu trajno rešenje već privremena pomoć za socijalno ugroženo stanovništvo kojima se pruža osnonac u najtežim trenucima.

Ovaj budžet nastavlja finansiranje usluga socijalne zaštite. Dobro bi bilo da imamo više licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite. I to je prostor na koji će se svakako usmeriti pažnja u narednom periodu.

Naglasio bih da je 2026. predviđeno osnivanje nove ustanove socijalne zaštite koja bi trebalo da obuhvati pružanje svih usluga za koje trenutno ne postoji licenca u našem gradu – kazao je Ivošević.

U Smederevu radi 19 socijalno humaniranih organizacija. Ove godine je za dva miliona uvećana suma za podršku njihovim projektima i iznosi 18 miliona.

Dragan Đorđević član Veća za sport podvukao je značaj te oblasti za svako društvo i potrebu da se kontinuirano ulaže:

Sport promoviše i jača mnoge vrednosti, timski rad, disciplinu, fer plej, viteštvo. Sport je promocija mladih i baza talenata.  Ja ću raditi da sve podignemo na viši nivo investiranjem u sportske objekte, terene, da bi našim građanima omogućili raznovrsne aktivnosti od kojih će imati benefit.

Izuzetni smo kroz mnoge oblasti u sportu. Ove godine se nadam da će neki klubovi ući u viši rang i da će svi imati više uspeha. Ovih 250 miliona je oko 6% ukupnog budžeta.  Mislim da je to dovoljno. Izdvojeno je i 45 miliona za funkcionsanje hale i centra, kao i za predškolski i školski sport 6,3 miliona.

Aleksandra Mijatović iz resora za mesne zajednice i ruralni razvoj istakla je da je finansijski plan u ovom delu urađen na osnovu predloga svih MZ.

Ukupan iznos je 48, 5 miliona dinara. U tom razdelu predviđene su specijalizovane usluge, tekuće popravke, održavanje. Što se tiče kapitalnih investicija, zgrada i građevinskih objekata, izdovjeno je 15 miliona koji će se realizovati prema prioritetnim potrebama mesnih zajednica.

Kada je reč o ruralnom razvoju i dalje će se nastaviti trend ulaganja u infrastrukturu. Smatram da se vodilo računa o poboljšanju uslova života svih građana. Ujedno, ovde je bila potrebna i koordinacija svih ostalih razdela budžeta.

Aleksandra Mitić (prosveta i kultura) više je uopšteno govorila o misiji naših ustanova kulture i značaju kultrunog nasleđa. Za razvoj kulture planirano je 366 miliona dinara. To je za sve aktivnosti u pet ustanova kulture.

Planira se proširenje programa kulturnih događaja. Radimo na očuvanju kulturnih spomenika i istorijskih mesta. Smederevo je jedan od vodećih gradova po održavanju manifestacija.

Kada je o prosveti reč, započeta je rekonstrukcija i adaptacija školskih i predškolskih objekata. Fokusiraćemo se na obezbeđivanje optimalnih uslova za učenje i rad, poboljšanje funkcionalnosti prostora. Planirana sredstva su 445 miliona dinara za osnovno i 165 za srednje obrazovanje.

To je osnova za finansiranje tekućih i stalnih troškova. Nastaviće se sa adaptacijom i opremanjem škola i objekata PU Naša radost koja je prošle godine proširila kapacitete objektima “Sanjalice 3” i vrtićem u Radincu – kazala je Mitić.

Ivana Matejić rukovodi resorom za brigu o porodici i populacionoj politici. Pažnju je skrenula na ova izdvajanja: Predviđene su dve pozicije – finansijka podrška za decu od 22 miliona za porodilje, blizance i besplatnu đačku kuhinju. Podrška porodici koje žele da ostvare određeni broj dece je u iznosu od 6,7 miliona.

Potrudićemo se da ispratimo trendove pronatalitetne politike države i Ministarstva za brigu o porodici.

Goran Pavlović član je Veća za resor poljoprivrede i agrara. Kako je napomenuo, u saradnji sa proizvođačima dolazili su do informacija o tome kakve su im potrebe.

Intencija je da podrška bude kroz investicije, a manje kroz direktna davanja koja su takođe popularna. Imamo veliki broj novih gazdinstava koja sada žele da dođu do tih investicija. Na nivou države budžet za poljoprivredu je nikad veći, 119 milijardi, a tu je i nekoliko hiljada naših proizvođača koji su korisnici tih mera.

Ono što je Grad prošle godine sproveo u iznosu od 55 miliona imalo je 99,44% efikasnosti od planiranog. S jedne strane je to pohvalno, sa druge na osnovu tih informacija smo uvideli da treba povećati određena sredstva.

Otuda smo sa 55,6 povećali na 70 miliona. Povećali smo i direktno za svakog poljprivrednika sa mogućnosću iskorišećnja povraćaja sa 200 000 na 250 000, a za govedarstvo na 300 000 jer su najveći problemi u toj proizvodnji – kazao je Pavlović.

Jovan Vidojević (resor infrastrukture i vanredne situacije) istakao je da je za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture predviđeno 257,9 miliona. Najviše od toga, 140 za redovno održavanje puteva. Za radove na uređenju struganim asfaltom za seoske i gradske mesne zajednice plan je 44 miliona dinara.

Kako se izvođenje radova posipanjem sprovodi aktivno od prošle godine, ukupno je reč o blizu 84 miliona. Za redovno održavanje autobuskih stajališta, zaštitnih stubića i ograda predviđeno je osam miliona.

Novina je nabavka sistema za efektniju kontrolu saobraćaja i naplatu parkiranja, Oko sokolovo, za šta je opredeljeno 9,3 miliona. Upravljanje putevima je u nadležnosti JP Urbanizam, dok redovno održavanje obavlja Parking servis, a redovnu zimsku službu radi JKP Zelenilo i groblja.

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva je stručno telo koje prati i analizra stanje u ovoj oblasti. Predaže mere i aktivnosti koje bi unapredile bezbednost svih aktera. Za potrebe unapređenja izdvojeno je 16,2 miliona dinara. Najveći deo odlazi na nabavku opreme, u iznosu 10,3 miliona, a za izradu projektne dokumentacije 2,28 – rekao je Vidojević.

Bojan Kostić rukovodiće javnim preduzećima. Istakao je iznose koje su pojedinačno ta preduzeća dobila po nekim osnovama.

JP Grejanje imalo je dva miliona za izradu dokumentacije proširenja kapaciteta kotlarnice Majdan, a sada šest miliona. Za Gradsko stambeno subvencije su projektovane pet, a sada na 25 miliona. JP Tvrđava za usluge po ugovoru 24,5 miliona.

Za sportski cenata 20 miliona. Parking servis u prvom kvartalu planirano je 22 planirano, rebalansom 237 miliona od čega za usluge po ugovu 14, tekuće popravke 28, strugani asfalt 44, redovno održavanje puteva 140 i stajališta osam miliona.

Opozicija je najpre isticala da se svakim minutom ovog zasedanja krši Zakon o lokalnoj samoupravi. Naime, Gradsko veće i dalje broji 11 članova. Iako je u međuvremenu broj stanovnika spao na manje od 100 000. To znači da većnika ne treba da bude više od devet.

Predsedavajući se pozivao na Statut Grada. A Statut pak ne može biti iznad Zakona. Zato su usledile kritike od strane Dragana Dželetovića, Ivana Stevanovića (Za Naše Smederevo), Dejana Pirića i Ace Cvetanovića (Budimo Smederevo) – bilo je dovoljno vremena da se Statut promeni u skladu sa popisom s kraja 2022. godine.

Što se tiče diskusije o budžetu, dr Ivan Stevanović zapazio je da u tom dokumentu nema onih stvari koje su svojeveremno predstavljane kao jedini razlog zbog čega su trojica odbornika liste Bog – porodica – Smederevo ipak odlučila da omoguće formiranje većine SNS i SPS.

Gde je izgradnja spomenika pri crkvi Svetog Proroka Jeremije i kod Jezave, žrtvama komunističkog terora? Gde su u budžetu? Ako su oni već bili razlog nastanka ove parlamentarne većine.

I zašto sad revizija projekta od pre četiri godine kad su bila odvojena sredstva za zubnu ambulantu, umesto da se nastavi sa tim? Gde je Udovički plato? – pitao je Stevanović.

Dodao je i da je sramota da nisu raspisani izbori za svete mesnih zajednica, pa meštani ne mogu da ostvare svoja prava. Konstatovao da veća socijalna davanja znače da je i više korisnika kojima je potrebna pomoć. Osvrnuo se i na visinu deficita i 450 miliona koje smo “mogli da utrošimo na realne potrebe”.

Detaljnije o tome govorio je Slobodan Davidović sa liste Srpski pokret Dveri: Grad je u takvom planiranju izgubio 450 miliona u prošloj godini da bi namirio unapred predviđeni deficit.

Nismo ih iskoristili prošle godine, a inflacija je 15%. Ako ih nismo tad iskoristili, znači da sad ta sredstva ne vrede isto, izgubili smo na inflaciji 70 miliona, ni na šta. Mogli smo da uradimo gradsku zubnu ambulantu ili nešto u toj vrednosti – kazao je on.

Predložio da se to nadoknadi većom potražnjom republičkih sredstava. Kako je naveo, “1,7% dobijaju lokalne samouprave” od ukupnog državnog budžeta pa je tu video šansu da Smederevo umesto 460, dobije bar 700 miliona.

Nebojša Jovanović iz pokreta “Budimo Smederevo” podneo je pet amandamana na budžet. Našu borbu sa divljim deponijama uporedio je sa mitom o Sizifu – jalov posao, ali unosan za neke.

Ja ne znam da li smo mi normalni. Svake godine se izdvaja 144 miliona, jedne godine je bilo i 200 miliona za čišćenje deponija. Tu nema nikave logike. Ako je iza toga lopovluk, gde su organi da reaguju? Ja sam predložio da se ta stavka briše, da se uklone na neku minimalnu meru. Imamo 51 deponiju, 15 je u gradu, ostale u selima.

Predlažem da umesto toga novac ide školama, u obrazovne svrhe, 105 miliona đacima od 1. do 8. razreda za kupovniu udžbenika. Da ne diskriminišemo decu. Ako Beograd može i još drugih mesta, može i Smederevo. 

Zamerka je bila i da je narodna kuhinja data privatnoj firmi. Kada je to ranije radio Crveni krst, izdvajalo se sedam do 10 miliona, a sada 58 miliona. Da li je u redu kažnjavati Crveni krst, a tu uslugu dati privatnoj firmi, pitao je Jovanović.

Dragana Cvetković iz koalicije Smederevo protiv nasilja pitala je kada se očekuje da prorade vrtići u Drugovcu i Skobalju, šta je sa adaptacijom centralog gradskog vrtića, u čemu se ogleda planirano održavanje igrališta.

Konstatovala je da se izdavaja za školski i predškolski sport, a roditelji svuda plaćaju članarinu za decu. Postavila je i pitanje klasifikacije klubova, kriterijuma za dodelu novca…

Gradsko stambeno je potrošlio novac stambenih zajednica. Novac koji stanari skupljaju, a 2/3 je ulaganje za investicije i popravke. Mi se borimo sa raznim stvarima. Nađemo izvođača radova i onda vas molimo da nam novac prebacite, ali ga nema. S kojim pravom?

Za zamenu šahti, krečenje, džaba naša dobra volja, naše organizovanje ako novca nema – poručila je Cvetković.

Andreja Pavlović sa liste Profa – Misli drugačije, poručuje da ga raduje iznos od 250 miliona za sport. Ali i da je u vreme DS-a Smederevo imalo sedam prvoligaša sa izdvojenih sedam miliona iz budžeta. Pitanje je gde će sav taj novac zaista da ode i da li će da poboljša kvalitet života mladih.

Pohvalio je i to što će Smederevo dobiti čak dve gradske trke, apelovao na rukovodstvo grada da to primereno organizuje.

Turistička organizacija u likvidaciji, potrebno 1,9 miliona opet. Zar se nismo dogovorili da bude drugačije? Godinama izdvajamo neka sredstva za to, evo trošimo i dalje. Pa izgradnja vrtića, nama treba nov vrtić u gradu, ima 300 i nešto dece koja čekaju. Za Park nauke bih baš voleo da čujem šta je to.

Oko sokolovo – cifru neću da komentarišem, znam da nije jeftino. Mislim da je tako nešto neophodno. Užas je u saobraćaju i ne znam kako nemamo više saobraćajnih nezgoda. Bezobrazluk za parkiranje je beskonačan. Onaj ko je ovome protivi verovatno se ponaša isto tako. Očigledno samo na kazne reagujemo – kazao je Pavlović. Dodao je da u budžetu nema ideje za gradsko pozorište, obnavljanje porodilišta, azil za napuštene životinje…

Jovica Vujović iz GG “Za naše Smederevo” ističe da se u blizini vrtića u Radincu izliva kanalizcija. Vrtić u Drugovcu nikako da se otvori već dve godine.

Interesuje me, imamo i mi u Vodnju neki objekat za to, krenulo se, ali jedva da je malo nešto mrdnulo, izađite deci u susret. Za upravljanje vodovodnom infrastrukturom bila je najava za kopanje arterijskih bunara u selima, da se prema Seonama proširi gradska mreža.

Saobraćaj, 257 miliona opravke – ja vas molim, pođite malo sa ekipom Parsking servisa. To što urade ne traje dugo – rekao je Vujović, a pitao je i po kom osnovu neki klubovi dobijaju od 500 do 800 000, a Lunjevac samo 250 000.

Dragana Glišić je izjavila da je stanje puteva katastroalno. Ni da čitav budžet za to opredelimo, neće biti dovoljno. Uz osvrt na to da često putuje ka Smederevskoj Palanci i Mladenovcu gde su „putevi kao piste“ i stalno se nešto radi. Tamo asfaltiraju ulice koje su „u deset puta boljem stanju od naših, a naše kao da je orao Marko Kraljević“.

Ponovo je skrenula pažnju na to da se Lunjevac kažnjava zbog izbornih rezultata, što će da isprovocira da proradi inat po kome za SNS više tamo neće glasati ni oni koji do sada jesu.

Dragana Dželetovića je zanimalo kakvo je to zaposlenje na određeni period u Gradskoj upravi zbog povećanog obima posla – o čemu se radi, koliko će ljudi biti angažovano…

I molim vas, šta se dešava sa odmaralištem na Rtnju? Kada je datum kada će objekat biti otvoren. Ja se nadam da ću vas za nekoliko meseci videti sa predsednikom ili s kim god na Rtnju, kako sečete vrpcu i otvarate to odmaralište za svu decu ovog grada.

Živimo u najzageđnijem gradu. Strateški je važno da najmlađi imaju priliku da 10 dana budu na rekreativnoj na planini. To je važno za zdravlje i odrastanje. Pitao je Dželetović i šta je sa besplatnim udžbenicima, šta sa Kolarskom petljom, Lipskom rampom, zamenom kotlarnica u Miloja Đaka i na Papazovcu, a šta sa vodom za moravska sela. I kako ćemo dočekati 600 godina od podizanja tvrđave…

Radoslav Milivojević je podsetio da je 2018. počela komasacija u Skobalju i još nije završena. Tvrdi da nije rađena na inicijativu meštana, već zbog interesa veleposednika: Dakle, još 10 miliona i ušli smo u 2024. Smatram da to neće biti dovoljna sredstva, a red bi bio da se završi. Do sad je dato više od 90 miliona. Vidim da je stala već godinu dana, niko iz komisije ne dolazi.

Čuo sam i da je Državna revizorska institucija odlučila da članovi GU ne mogu da budu u komisiji što je ovde bio slučaj. Ne mogu građani da raspolažu svojom imovinom. Nijedan notar neće da overi bilo kakakv ugovor tamo gde je napomena da je zemljište pod komasacijom. 

Tatjana Janković koja od ove sednice nastupa kao samostalni odbornik (prethodno sa liste Smederevo protiv nasilja) takođe se osvrnula na najavu novih zaposlenja u GU, poručila da nijedan prilaz Smederevu nije uređen, da nema novca za širenje mreže kanalitacije ni biciklističku stazu.

Ako se kroz budžet vidi briga za građane, oni bi trebalo da vide kako se troši – rekao je Aca Cvetanović. Jer, budžeti su donošeni i niko nije snosio odgovornost za ono što se ne ispuni.

Briga za građane nije samo u kapitalnim projektima, imamo sitne strvari koje građanima smetaju, a ništa se ne rešava. Mesec dana nemaju reflektor u ambualnti zubnoj, nego lekarka svetli baterijskom lampom. Rupčage svuda po gradu.

Ja sam protiv Oka sokolovog, mi ćemo da damo 80 000 evra, a i dalje nećemo da kažnjavamo. Jer može i sad da se kažnjava, što to ne radi komunalna milicija?

Dejan Pirić smatra da je ovo mali budžet za veliki grad. Poručuje da je džaba suma od 184 miliona za smanjenje zagađenosti vazduha, jer je to besmisleno: Kinezima se dozvoljava da rade šta hoće. Povećan je broj karcinoma u gradu.

Ja sam imao prilike da odem na Rtanj. Do sada je oko 70 miliona potrošeno na to. Videli smo da je zgrada gotova. Nema razloga da deca ne krenu sa odlascima. Ili neko ima nameru da to proda. 

Branče Stojanović je potvrdio da je “dalja sudbina” tog objekta vezana za Skupštinu i Veće. Poznata je činjenica da su postojala dva objekta:

Nekada su bili u funkciji. Urađen je projekat renoviranja jednog objekta i to je, nadam se, završeno. Ideja je zdrava i slažem da se da se to ne prodaje već da se stavi u funkciju. Da se adaptra i drugi deo jer ovaj je, zbog kuhinje i standarda koje je trebalo ispuniti, dobrim delom smanjen kada je reč o mogućnostima za smeštaj.

Dakle, jedan objekat je završen, ne znam zašto nije stavljen u funkciju, potrebno je da se reguliše oko upotrebne dozvole, a treba razmisliti i o drugom objektu.  

Slaviša Stošić je svim odbornicima zahvalio na aktivnom učešću i konstruktivnim predlozima. Smatra da je ovo pravi primer kako treba diskutovati o budžetu.

Većini je odgovorio konkretno na pitanja. Kreiran budžetski okvir nije manji od prethodnog jer se mogu porediti samo početni nacrti budžeta. A 2023. smo počeli sa 4,5 milijardi. Kasnije je suma korigovana kroz rebalanse (što će i sada biti), a prva projekcija za 2024. je skoro pet milijardi – dakle veća.

Što se tiče konstatacija da se izdvajanja za plate usled povećanja mere sa 20% budžeta, Stošić poručuje da je 10% realnija procena. Na pitanje zašto za neke kapitalne projekte stoji iznos od 1000 dinara, objašnjava – to je otvorena pozicija i predstavlja mogućnost da dobijemo sredstva od republike. U suprotnom bismo čekali naredni rebalans i gubili vreme.

 Zašto je narodna kuhinja data drugom dobavljaču umesto Crvenom krstu? Na javni poziv javila su se četiri učesnika. Dobio je najpovoljniji. Crveni krst je dao ponudu za osam dinara skuplju od najpovoljnije. Zato nije prošla. O tome smo isto pričali na Veću, usmeravaju se određene aktivnosti i na tu temu.

Turistička organizacija u likvidaciji je odlično pitanje. Tačne su sve tvrdnje. Imamo dva problema. Dokle god ne likvidiramo staru TO, ne možemo da registrujemo novu. A bez  nove, ne možemo da apliciramo za bilo kakav program iz oblasti turizma. To ne može JP Smederevska tvrđava jer pravni status ne daje tu mogućnost.

Realno je očekivati da ove godine konačno izvršimo likvidaciju i stvorimo uslove da imamo normalnu ustanovu. To je i primedba od strane DRI, sa aspekta finansiranja javnog preduzeća. Da ovakav model turističke organizacije mora da postoji kao ustanova.

Besplatni udžebnici su bili tema, čak je podnet i amandman. Ograničenja su u sprovođenju procedure da se izabere kuća koja će da štampa te udžbenike. Kada to bude poznato, preduzimaćemo mere i aktivnosti. Pratićemo izvršenje budžeta i moći ćemo da damo doprinos i u tom smislu – rekao je Stošić.

Na pitanje zašto ne koristimo više sredstava od transfera od obaveznog republike, odgovor je – nije moguće. To je suma koja nama kao gradu u skladu sa koeficijentom stepena razvijenosti pripada. Za nas je taj koeficijent 0,7, a ne 1,7 koliko imaju manje razvijena područja.

Na zamerke da je nedovoljno trasparentan prikaz sredstava za mesne zajednice, Stošić poručuje da je reč o elementarnim troškovima za funkcionisanje. Ostali se planiraju kroz druge razdele. Prikaz sredstava po selima posebno nije moguć u sadašnjem načinu kreiranja budžeta.

Uvažio je i primedbe za deficit. Kako kaže, činjenica je da smo mi prošlu godinu završili sa 450 miliona neutošenih sredstava. Njegovo lično mišljenje, kao ekonomiste, jeste da je nivo od 300 do 350 miliona sasvim dovoljan da stalno bude aktivan na budžetu kako bi se održavala tekuća likvidnost.

Predlozi koji su mu se jako dopali odnose se na pitanja u vezi sa odmaralištem na Rtnju, kružni tok Kolarske petlje, više parkova, obeležavanje 600 godina smederevske tvrđave, Udovički plato, nastavak komasacije, briga o nadvožnjaku. Sve su ovo teme koje će Veće razmatrati, poručio je.

Neposredno pred glasanje, a na kraju diskusije, obratila se gradonačelnica. Jasmina Vojinović je ponovo prezentovala najvažnije stavke budžeta. Uz to je dodala:

Smederevo je jedini grad koji odmah zapošljava lekare čime se prijave na biro. Transfer stanica biće gotova najdalje na jesen, a radovi idu po utvrđenom planu. Pristupa se i izradi projekta za sanaciju postojećeg smetlišta, čime možemo da zaokužimo pitanje upravljanja komunalnim otpadom.

Od 1. novembra prošle godine, otkad sam izabrana za predsednicu Privremenog organa, realizuju se brojni projekti direktno iz republičkog budžeta. To je 450 miliona za asfaltiranje 26 kilometara putnih pravaca. Do sada su urađena 24.

Zatim, pešačka staza u Mihajlovcu duga 1,1 kilometar. Ministarstvo prosvete obezbeđuje sredstva za konverziju kotlarnice za Gimnaziju, Tehničku, Ekonomsko – trgovinsku i školu “Branislav Nušić”. To je 54 miliona. Za neke su već raspisane nabavke i svi radovi moraju biti gotovi do 1.decembra.

U pregovorima smo za još mnoge projekte. Prioritet je pojačana komunikacija sa resornim ministarstvima. Samo uz podršku države možemo da realzujemo odluke na dobrobit svih nas bilo da smo pozicija ili opozicija.

Ovo je prva odluka o budžetu, početna, verujem da će ovi iznosi rasti. Imam podršku da kao gradonačelnica ovu misiju realizujemo – poručila je Vojinović.

 

Slične vesti

1 comment

Smederevac 18.03.2024 - 09:28

Vrlo sporna visina izdvajanja za sport koji je na totalno amaterskom nivou i ogromna suma za čišćenje divljih deponija????

Reply

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!