Home Info „Alogia“ spremna za nove pobede

„Alogia“ spremna za nove pobede

by redakcija

Do­kle ste sti­gli sa pri­pre­ma­ma za ob­ja­vlji­va­nje no­vog al­bu­ma? Ko će bi­ti iz­da­vač, ima li nu­me­ra ko­je po­seb­no tre­ba iz­dvo­ji­ti?
– Al­bum je sni­mljen, ali smo još u fa­zi ka­da re­ša­va­mo ne­ke for­mal­no­sti. Usko­ro će­mo ob­ja­vi­ti ime iz­da­va­ča, a u me­đu­vre­me­nu se na na­šem ka­na­lu na „Ju­tju­bu“ mo­gu vi­de­ti spo­to­vi za dve no­ve pe­sme – „Kad pro­đe sve“ i „Za no­ve po­be­de“. Ovaj dru­gi je za ja­ko krat­ko vre­me po­gle­dan oko 30.000 pu­ta.
Sa­ra­đu­je­te i sa Vu­ka­ši­nom Bra­ji­ćem, uče­sni­kom „Ope­ra­ci­je tri­jumf“. Da li sa­da ra­di­te ne­što sa njim?
– Vu­ka­šin je du­go fan „Alogie“. Još ka­da se tak­mi­čio u „Ope­ra­ci­ji Tri­jumf“, is­ti­cao je Ni­ko­lu Mi­ji­ća, na­šeg pe­va­ča kao omi­lje­nog pe­va­ča i kao jed­nog od onih sa ko­ji­ma bi vo­leo da na­pra­vi du­et. Kra­jem pro­šle go­di­ne, sni­mi­li smo jed­nu za­jed­nič­ku pe­smu. Pra­te­će vo­ka­le je pe­va­la Sa­ška Jan­ko­vić, a mno­go nam je po­mo­gao i Mar­ko Kon. Pe­sma se zo­ve „Od sve­ga umo­ran“, a u de­cem­bru je sni­mljen spot, či­ja će TV pro­mo­ci­ja po­če­ti ovih da­na. Spot se mo­že po­gle­da­ti na „Ju­tju­bu“. Osim sa ben­da, i ja spre­mam za­jed­nič­ki al­bum sa Vu­ka­ši­nom.
„Alogia“ je u na­šoj ze­mlji po­sti­gla ve­li­ke uspe­he, ali ra­di­li ste i u ino­stran­stvu. Ka­kvi su da­lji pla­no­vi na tom po­lju?
– Po­sle dva ob­ja­vlje­na al­bu­ma za ino­stra­no tr­ži­šte, ovih da­na sam za­vr­šio pe­smu ko­ja će se na­ći na „The Flo­wer Kings Tribute“ al­bu­mu. Osim me­ne, u pe­smi je svi­rao gi­ta­re i Ge­ri Ve­hr­kamp, gi­ta­ri­sta gru­pe „Sha­dow Gal­lery“, bend na či­jem sam al­bu­mu i ja svi­rao kao gost, u is­toj pe­smi sa pe­va­čem Ral­fom Še­per­som („Pri­mal Fe­ar“ i „Gam­ma ray“). Fa­no­vi pro­gre­siv­ne rok i me­tal mu­zi­ke sva­ka­ko ve­o­ma do­bro zna­ju za ova ime­na.
Ko­li­ko ste kon­cert­no ak­tiv­ni?
– U po­sled­njih ne­ko­li­ko me­se­ci smo ob­i­šli smo mno­go gra­do­va, me­đu ko­ji­ma su Pi­rot, Le­sko­vac, Pa­ra­ćin, Za­je­čar, Ja­go­di­na i Kra­gu­je­vac, a pr­vi put smo svi­ra­li i u Sko­plju. Pri­o­ri­tet­ni su nam gra­do­vi u ko­ji­ma ni­ka­da do sa­da ni­smo na­stu­pa­li. U na­red­nim me­se­ci­ma pla­ni­ra­mo da svi­ra­mo u Bo­ru, Knja­žev­cu i Tu­zli, ali i u No­vom Sa­du i Sa­ra­je­vu.
Kon­cert­no ak­tiv­ni
Sme­de­rev­ski bend „Alo­gia“ na­sta­la je po ide­ji bra­će Sr­đa­na i Mi­ro­sla­va Bran­ko­vi­ća. U po­čet­noj po­sta­vi bend je ra­dio sa dvo­ji­com pe­va­ča – Ni­ko­lom Mi­ji­ćem i Ivi­com La­u­šem, a ka­sni­je je kao stal­ni član ostao Ni­ko­la Mi­jić.
Bend ima dva ob­ja­vlje­na al­bu­ma na srp­skom je­zi­ku – „Pri­če o vre­me­nu“ i „Pri­če o ži­vo­tu“, kao i dva al­bu­ma na en­gle­skom je­zi­ku. „Alo­gia“ je je­dan od kon­cert­no naj­ak­tiv­ni­jih ben­do­va.
M. Ca­kić

Izvor: Pravda

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!