Info Društvo
03.12.2017.

Penzijska slagalica sa greškom

F1d7cf6a567fd4adcf01deb30c16f91a

Dra­ga­na Jo­va­no­vić iz Ve­li­ke Pla­ne, ko­ja je već de­set go­di­na in­va­lid­ski pen­zi­o­ner i ko­joj je, ka­ko ka­že, usled ne­pra­vil­nog le­če­nja zrač­nim te­ra­pi­ja­ma uni­šte­no 70 od­sto unu­tra­šnjih or­ga­na, ne­pri­jat­no se iz­ne­na­di­la ka­da joj je ovih da­na iz Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje fi­li­ja­la Sme­de­re­vo, uru­če­no re­še­nje „ko­jim joj se na te­ret sta­vlja oba­ve­za vra­ća­nja sred­sta­va u iz­no­su od 46.700,00 di­na­ra, u ro­ku od 15 da­na, što či­ni ne­ka­kvu raz­li­ku u upla­ti in­va­lid­ske pen­zi­je”.

– Ni­ti sam ja pi­sa­la re­še­nje i ob­ra­ču­na­va­la na­kna­du po osno­vu pra­va na in­va­lid­sku pen­zi­ju ko­ju pri­mam od 21. apri­la 2007. go­di­ne u iz­no­su od 14.016 di­na­ra me­seč­no, ni­ti sam kri­va za bi­lo či­ju gre­šku uko­li­ko, gre­ške ima. Pri­mlje­no re­še­nje je za­ve­de­no pod istim bro­jem kao i pr­vo re­še­nje od pre 10 go­di­na – pri­ča ova tri­de­se­tro­go­di­šnja­ki­nja.

Ona da­lje pi­ta, da li je nor­mal­no da, na­kon de­set go­di­na is­pla­ći­va­nja in­va­lid­ske pen­zi­je, ne­ko pre­i­na­ču­je pr­vi, ta­da­šnjim za­kon­skim ak­ti­ma utvr­đe­ni iz­nos.

– Ka­ko na­kon de­ce­ni­je re­tro­ak­tiv­no do­la­zi do is­prav­ke pret­hod­no da­tog re­še­nja? Gde je tu mo­ja gre­ška? Od če­ga, ko­jih sred­sta­va da vra­tim tra­že­ni iz­nos, ka­da su to mo­je tri pen­zi­je u zbi­ru? – pi­ta na­ša sa­go­vor­ni­ca, uve­re­na da je od­go­vor­nost za even­tu­al­nu gre­šku na slu­žbi PIO fon­da.

Iako joj iz pen­zij­skog fon­da u Sme­de­re­vu još ni­je sti­glo no­vo oba­ve­šte­nje, usme­no su je, ka­že, dan na­kon što je o sve­mu oba­ve­sti­la re­dak­ci­ju, po­zva­li iz Fon­da PIO.

– Re­kli su mi da ne upla­ću­jem ovih 46.700 di­na­ra, jer je nji­ho­va gre­ška u ob­ra­ču­nu. I da oni tre­ba me­ni da vra­te oko 20.000 di­na­ra naj­ka­sni­je do 25. de­cem­bra. S tim što i tu sa­da ima ma­li pro­blem. Na­vod­no mi fa­le dva me­se­ca pri­li­kom upi­si­va­nja sta­ža iz 2003. go­di­ne, što te­ško mo­že da je tač­no, jer sam ta­da bi­la na trud­nič­kom bo­lo­va­nju i taj staž po­sto­ji. Ali, ne že­lim vi­še da se ba­vim tu­đim gre­ška­ma i to sam pri­hva­ti­la – ka­že Jo­va­no­vi­će­va.

Če­ka, do­da­je, da je i zva­nič­no oba­ve­ste o is­pra­vlje­noj gre­šci, a da je mo­ra­la da im vra­ti ovih 46.700,00 di­na­ra, to bi uči­ni­la u na­red­nih 10 go­di­na ko­li­ko već du­go pri­ma in­va­lid­sku pen­zi­ju.

U PIO fon­du od­go­va­ra­ju da je Dra­ga­ni Jo­va­no­vić pri­zna­to pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju 2007. go­di­ne, kao i da je na­ve­de­no re­še­nje bi­lo pri­vre­me­no zbog ne­u­pla­će­nih do­pri­no­sa za PIO za 1993. i 1994. go­di­nu, kao i za 2006. do da­na ka­da joj je utvr­đen pot­pu­ni gu­bi­tak rad­ne spo­sob­no­sti.

Po pri­ba­vlja­nju po­da­ta­ka za 2006. go­di­nu, što je utvr­đe­no na osno­vu spi­sko­va evi­den­ti­ra­nih pro­me­na, do­ne­to je no­vo re­še­nje u ok­to­bru 2017. go­di­ne, ta­ko­đe pri­vre­me­no, zbog pe­ri­o­da za ko­ji do­pri­no­si za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje i da­lje ni­su pla­će­ni.

Iz­nos pen­zi­je po dru­gom pri­vre­me­nom re­še­nju bio je ni­ži od pr­vo­bit­nog, što pod­ra­zu­me­va od­re­đe­ni iz­nos pre­pla­te. Me­đu­tim, u re­dov­noj kon­tro­li re­še­nja kon­sta­to­va­no je da po­sto­je uslo­vi da se ime­no­va­noj utvr­di staž osi­gu­ra­nja za rad­no an­ga­žo­va­nje u 1993. go­di­ni, ko­ji je bio je­dan od raz­lo­ga pri­vre­me­no­sti re­še­nja.

Ti­me je utvr­đen po­volj­ni­ji iz­nos pen­zi­je u od­no­su na iz­nos ko­ji je utvr­đen pret­hod­nim re­še­nji­ma.


Jasna Petrović-Stojanović

Izvor: Politika

Komentari

Missing
Mima
05.12.2017.
Niste jedini. I meni je posle šest godina stiglo da im vratim 21.000,00 i to zbog toga što nisu uzeli primanja za 13 meseci a predat im je M_4 obrazac i doprinosi plaćeni. Ponovo ću im predati te obrasce u nadi da neću da čekam ponovo 6 godina da isprave svoju grešku i ne traže ovaj povraćaj.
Plusic 0 Minusic 0
Dodaj komentar
C4edc4f1267cf030a4c1a4282e8216f5
Info Društvo
28.11.2017.
Smederevo, Pančevo, beogradska opština Grocka, Batočina, samo su neki primeri kako se bez ikakve sankcije krše ugovori o gasifikaciji vredni desetine miliona evra, sklopljeni između Javn...
409b198d448972cecfaf8021df0fdf4a
Info Društvo
09.11.2017.
Ove godine se navršava 73 godine od velikog pogroma i zločina koji je izvršen nad nedužnim građanima Smedereva. Krajem oktobra 1944. godine, od strane tadašnje nove vlasti počela ...
F7d6e8a488e3b241f222e534273caccf
Info Društvo
28.10.2017.
Živeo nam sto godina, poruka je koja se čuje od rođenja, ali tek poneko uspe da ta očekivanja i opravda. Javorka Savić iz sela Goloboka kod Smederevske Palanke jedna je od retkih koja je doživela stot...
C302b64ed86acde3728e3ef5b89ffde0
Info Društvo
24.10.2017.
Da podigne kredit u švajcarskim francima, za Dejana Kučinara iz Smedereva predstavlja najpogubniju poslovnu i životnu odluku, zbog koje je sada ostao i bez imovine, ali i bez novca. Da apsurd b...
F1629b17e2b1bd90b7e178d4c08c05d5
Info Društvo
20.10.2017.
Za rekonstrukciju Dečjeg odmarališta na Rtnju, koje je u vlasništvu ovdašnje lokalne samouprave, iz gradskog budžeta je potrošeno gotovo 42 miliona dinara, a objekat nije g...
Fotografija nedelje - sponzor Gajba caffee
9c87d63d1557b20e80a0ecf71f644b27
Poslao: Mr Z Pošalji fotografiju
Anketa
Da li verujete nekom od političara u Smederevu?
Da.
Ne.
Sve ankete
Ukupno odgovora: 516
Dešavanja
Video dana
Oglasi
Soho 125x300