Info Društvo
03.12.2017.

Penzijska slagalica sa greškom

F1d7cf6a567fd4adcf01deb30c16f91a

Dra­ga­na Jo­va­no­vić iz Ve­li­ke Pla­ne, ko­ja je već de­set go­di­na in­va­lid­ski pen­zi­o­ner i ko­joj je, ka­ko ka­že, usled ne­pra­vil­nog le­če­nja zrač­nim te­ra­pi­ja­ma uni­šte­no 70 od­sto unu­tra­šnjih or­ga­na, ne­pri­jat­no se iz­ne­na­di­la ka­da joj je ovih da­na iz Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje fi­li­ja­la Sme­de­re­vo, uru­če­no re­še­nje „ko­jim joj se na te­ret sta­vlja oba­ve­za vra­ća­nja sred­sta­va u iz­no­su od 46.700,00 di­na­ra, u ro­ku od 15 da­na, što či­ni ne­ka­kvu raz­li­ku u upla­ti in­va­lid­ske pen­zi­je”.

– Ni­ti sam ja pi­sa­la re­še­nje i ob­ra­ču­na­va­la na­kna­du po osno­vu pra­va na in­va­lid­sku pen­zi­ju ko­ju pri­mam od 21. apri­la 2007. go­di­ne u iz­no­su od 14.016 di­na­ra me­seč­no, ni­ti sam kri­va za bi­lo či­ju gre­šku uko­li­ko, gre­ške ima. Pri­mlje­no re­še­nje je za­ve­de­no pod istim bro­jem kao i pr­vo re­še­nje od pre 10 go­di­na – pri­ča ova tri­de­se­tro­go­di­šnja­ki­nja.

Ona da­lje pi­ta, da li je nor­mal­no da, na­kon de­set go­di­na is­pla­ći­va­nja in­va­lid­ske pen­zi­je, ne­ko pre­i­na­ču­je pr­vi, ta­da­šnjim za­kon­skim ak­ti­ma utvr­đe­ni iz­nos.

– Ka­ko na­kon de­ce­ni­je re­tro­ak­tiv­no do­la­zi do is­prav­ke pret­hod­no da­tog re­še­nja? Gde je tu mo­ja gre­ška? Od če­ga, ko­jih sred­sta­va da vra­tim tra­že­ni iz­nos, ka­da su to mo­je tri pen­zi­je u zbi­ru? – pi­ta na­ša sa­go­vor­ni­ca, uve­re­na da je od­go­vor­nost za even­tu­al­nu gre­šku na slu­žbi PIO fon­da.

Iako joj iz pen­zij­skog fon­da u Sme­de­re­vu još ni­je sti­glo no­vo oba­ve­šte­nje, usme­no su je, ka­že, dan na­kon što je o sve­mu oba­ve­sti­la re­dak­ci­ju, po­zva­li iz Fon­da PIO.

– Re­kli su mi da ne upla­ću­jem ovih 46.700 di­na­ra, jer je nji­ho­va gre­ška u ob­ra­ču­nu. I da oni tre­ba me­ni da vra­te oko 20.000 di­na­ra naj­ka­sni­je do 25. de­cem­bra. S tim što i tu sa­da ima ma­li pro­blem. Na­vod­no mi fa­le dva me­se­ca pri­li­kom upi­si­va­nja sta­ža iz 2003. go­di­ne, što te­ško mo­že da je tač­no, jer sam ta­da bi­la na trud­nič­kom bo­lo­va­nju i taj staž po­sto­ji. Ali, ne že­lim vi­še da se ba­vim tu­đim gre­ška­ma i to sam pri­hva­ti­la – ka­že Jo­va­no­vi­će­va.

Če­ka, do­da­je, da je i zva­nič­no oba­ve­ste o is­pra­vlje­noj gre­šci, a da je mo­ra­la da im vra­ti ovih 46.700,00 di­na­ra, to bi uči­ni­la u na­red­nih 10 go­di­na ko­li­ko već du­go pri­ma in­va­lid­sku pen­zi­ju.

U PIO fon­du od­go­va­ra­ju da je Dra­ga­ni Jo­va­no­vić pri­zna­to pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju 2007. go­di­ne, kao i da je na­ve­de­no re­še­nje bi­lo pri­vre­me­no zbog ne­u­pla­će­nih do­pri­no­sa za PIO za 1993. i 1994. go­di­nu, kao i za 2006. do da­na ka­da joj je utvr­đen pot­pu­ni gu­bi­tak rad­ne spo­sob­no­sti.

Po pri­ba­vlja­nju po­da­ta­ka za 2006. go­di­nu, što je utvr­đe­no na osno­vu spi­sko­va evi­den­ti­ra­nih pro­me­na, do­ne­to je no­vo re­še­nje u ok­to­bru 2017. go­di­ne, ta­ko­đe pri­vre­me­no, zbog pe­ri­o­da za ko­ji do­pri­no­si za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje i da­lje ni­su pla­će­ni.

Iz­nos pen­zi­je po dru­gom pri­vre­me­nom re­še­nju bio je ni­ži od pr­vo­bit­nog, što pod­ra­zu­me­va od­re­đe­ni iz­nos pre­pla­te. Me­đu­tim, u re­dov­noj kon­tro­li re­še­nja kon­sta­to­va­no je da po­sto­je uslo­vi da se ime­no­va­noj utvr­di staž osi­gu­ra­nja za rad­no an­ga­žo­va­nje u 1993. go­di­ni, ko­ji je bio je­dan od raz­lo­ga pri­vre­me­no­sti re­še­nja.

Ti­me je utvr­đen po­volj­ni­ji iz­nos pen­zi­je u od­no­su na iz­nos ko­ji je utvr­đen pret­hod­nim re­še­nji­ma.


Jasna Petrović-Stojanović

Izvor: Politika

Komentari

Missing
Mima
05.12.2017.
Niste jedini. I meni je posle šest godina stiglo da im vratim 21.000,00 i to zbog toga što nisu uzeli primanja za 13 meseci a predat im je M_4 obrazac i doprinosi plaćeni. Ponovo ću im predati te obrasce u nadi da neću da čekam ponovo 6 godina da isprave svoju grešku i ne traže ovaj povraćaj.
Plusic 2 Minusic 0
Dodaj komentar
7425f1b453cfeecf9705df6176d4f4c4
Info Društvo
21.07.2018.
Akcija čišćenja ulaza u jezero Provala, omiljenog pecaroškog mesta, realizovana je u subotu, 14. Jula 2018. godine. Akcija je organizovana u sklopu dolaska rotary regate, “Đerdap 2...
Cd31240635aa3456e2a230573ff514ce
Info Društvo
11.07.2018.
Najstarija Smederevka Javorka Savić Cula sigurno je i jedna od najvremešnijih Srpkinja. U četvrtak je napunila 104 godine, a njen rođendan proslavljen je uz muziku i pesmu, kao i svaki otkako j...
560d3cbc31d5b9960867fbdf4ab987c6
Info Društvo
06.07.2018.
Ako verujete da se kvalitetni ljudi formiraju još u detinjstvu, da se za prilike koje menjaju društvo treba pripremiti na vreme, da sadašnjost definiše budućnost, da su dec...
565f986240235b355f6c4b8f2c9c724e
Info Društvo
03.07.2018.
Traži se Radoslav Kuzmanović iz sela Mihajlovac kod Smedereva rođen 1940. godine. Kako su nam je iz porodice rečeno Radoslav je poslednji put viđen u ponedeljak 2.7.2018. godine oko 07:00 časova, k...
5361eeedfe62bd707a09dd722e395b2a
Info Društvo
28.06.2018.
Građani Srbije mogu od danas sa najmanje 100 prikupljenih potpisa da predlože sprovođenje javne rasprave u svojim lokalnim sredinama na bilo koju temu, od rekonstrukcije parkova i ulica, osnivanja raz...
Fotografija nedelje - sponzor Gajba caffee
5854a05186def9e390b751f8ef24eb28
Poslao: Creativo_Photo.Fun Pošalji fotografiju
Anketa
Da li biste napustili Smederevo ukoliko se ukaža takva prilika?
Ne, nikako.
Da, napustio/la bih Smederevo ali ne i Srbiju.
Da, napustio/la bih Srbiju.
Sve ankete
Ukupno odgovora: 1463
Dešavanja
Video dana
Oglasi
Soho 125x300